جایگاه دعا در قرآن و روایات و آشنایی با صحائف ادعیه
29 بازدید
محل ارائه: مدرسه سفیران هدایت
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی